تقسیم بیمارستان‌های دولتی کشور به ۵ گروه/یک تخت بیمارستانی به ازای هر هزار ایرانی