وزارت بهداشت و وزارت علوم برای اجرای برنامه‌های پیشگیری از ایدز به تفاهم رسیدند