دوچرخه سواران کرمانشاهی به مسابقات قهرمانی کشور اعزام می شوند