طلاق ؛ ارمغان مهم محصولات ماهواره ای/هویت شکنی، هدف اصلی گردانندگان شبکه‌های ماهواره‌ای