نوسازی مدارس زنجان از حیث رعایت استاندارد سازی رتبه خوبی دارد