روزی که آندو مشت هایش را برای استقلال گره کرد +عکس