جنگنده اف-16 مغربی طی تجاوز به یمن از صفحه رادار خارج شد