اجلاس شهرداران راه ابریشم موجب معرفی قزوین به جهانیان می شود