قرص برنج با ٦٣٦ قرباني، رکورد دار عوامل مسموميت زا شد