شوراي عالي فضاي مجازي محل کسب و کار مي شود نه تصميم گيري