مسابقات قهرمانی کشور دوچرخه سواری در رشته جاده برگزار می شود