«فردگرایی و جمع‌گرایی در آموزه‌های اسلامی» به نمایشگاه کتاب رسید