مصوبه سنا و حمایت کنگره از مذاکرات نشان دهنده سیاست چماق و هویج آمریکاست