پادشاه عربستان ولیعهدش را به نشست با اوباما می‌فرستد