واکنش وزیر به اظهارات آشنا درباره تغییر استانداران