عضو اتحادیه بنکداران: سال گذشته مواد غذایی زیاد وارد کردیم