وزیر کشور: آقای آشنا در مصاحبه‌ای گفته که سخنانش در خصوص تغییر استداران شخصی بوده است