پاسخ ارتش به هر گونه تجاور احتمالی دشمن کوبنده خواهد بود