۱۲۲ پروژه ملي و استاني در راه‌هاي گلستان در حال اجرا است