حضور رئیس شورای شهر تهران در غرفه کتابخانه مجلس شورای اسلامی در نمایشگاه کتاب