بازی سختی را برگزار کردیم/داور توانست بازی را خوب اداره کند