خدمت به انسان‌ها احترام به انسانیت و پذیرفتن تام اسلامیت است