نارضایتی اپوزیسیون سوریه از دی‌میستورا و تصمیم برای تحریم مذاکرات قاهره 2 و ژنو