با نظر هیات رییسه؛ نیازی به طرح جدید برای مقابله با مصوبه سنای آمریکا نیست