یادی از «شهریار اعداد و دل‌ها» در سومین سالگرد خاموشی