عكس / اوج كلافگی برانكو از گل خوردن های ساده لوحانه پرسپولیس