امسال افزون بر 156 هزار تن جو در استان گلستان برداشت می شود