بهروان: شاید دربی یک روز زودتر برگزار شود/باید جنبه ملی پرسپولیس هم در نظر بگیریم