تعویق سه ماهه در پرداخت حقوق ۵۰ کارگر معدن چیروک در طبس