هدایت: قضیه ما با تلویزیون مثل رفتن به خواستگاری است/ مثل قدیم نیست که هر شبکه‌ای عهده‌دار برنامه‌ه