مشابه شخصیتم در «شمعدونی» در جامعه زیاد است/ بد ذات نیستم