فرهنگ‌سازی در موضوع پول‌های کثیف باید مورد توجه قرار گیرد