بهره مندی بیش از هزار و 500 شرکت دانش بنیان از معافیت مالیاتی