تاملی در بخش بین‌الملل و اولویت دستِ چندم نمایشگاهِ تهران برای ناشر خارجی