انجام واکسینه دام‌های سنگین علیه بیماری لمپی اسکین در شهرستان کارون