برای مشخص شدن زمان دربی هیأت رئیسه سازمان لیگ تشکیل جلسه می‌دهد