رسول نجفیان: کسانی که برای کشته شدن حیوانات تجمع می کنند در برابر کشتار کودکان یمن سکوت کرده اند