خسارت 712 ميليارد ريالي سرما به محصولات کشاورزي بناب