ترابیان: خسوس ایمیل فرستاد، ما هم 2 روز دیگر به او مهلت دادیم