عقد تفاهمنامه همکاری بین شهرداری اهواز و اداره کل استاندارد خوزستان