دلایل مانور تجمل برخی ثروتمندان از دید نظرسنجی پایش