نجفی‌توانا: قانون باید در برابر فشارها از قوه قضاییه حمایت کند