سرپرست موسسه اعتباری آرمان: برای بانک شدن 100 میلیارد تومان کم داریم