نمایشگاه کتاب، پنجشنبه و جمعه یک ساعت بیشتر پذیرای مراجعین است