تعجب می‌کنم که داماش به خاک سیاه نشست و کسی عابدینی را بازخواست نکرد!