شاهکار گلری که مدعی بود بعد از عابدزاده بهترین است!