رفع ممنوعیت تردد اتوبوس در محور چالوس و هراز/ بارش باران در استانهای کردستان و قزوین