مردم عملکرد روحانیت را به حساب دین می گذارند، مراقب باشید