خمیر مرغ در سوسیس و کالباس خوب یا بد/ بر خلاف طبیعت پودر استخوان به مرغ دانه‌خوار می‌دهند