برخی نمایندگان فرق «تقلید» با «مقابله به مثل» را نمی‌دانند؟